Nyheder

   
1
16 marts - Kommunale plejefamilier søges til fremtidige opgaver Læs mere
2
13 oktober - HER BLIVER PLEJEFAMILIER IKKE SAT NED I LØN Læs mere
    

VILKÅR I DET TVÆRKOMMUNALE SAMARBEJDE

 

Aflønning af kommunale plejefamilier
Som kommunal plejefamilie i én af de fem kommuner, modtager man som udgangspunkt 10 vederlag pr. måned for en opgave. 10 vederlag er som udgangspunkt en fast aflønning indtil den unge fylder 18 år. De fem kommuner forhandler derfor ikke løn undervejs i anbringelsesforløbet indtil det 18. år. Vi betragter 10 vederlag som et gennemsnit, hvilket betyder, at anbringelsen i perioder kan være lettere eller tungere end, hvad der svarer til 10 vederlag. Såfremt der besluttes efterværn ift. en kommunal opgave, vil vederlagets størrelse genforhandles og man kan forvente, at det vil blive sat væsentligt ned og opgaven vil ikke længere betragtes som en kommunale opgave, hvorfor I som familie får mulighed for at overveje om I ønsker en anbringelse mere hos jer som kommunal plejefamilie. Men tal med jeres konsulent(er) om dette - da det er vigtigt at den enkelte "opgave" passer ind til det I ellers har af opgaver.

Som kommunal plejefamilie er man ansat på kontrakt, og man aflønnes kun, når man har et barn anbragt. Vi har valgt at etablere en fast aflønning under anbringelsen indtil det 18. år  for at sikre, de bedste betingelser for ro omkring anbringelsen, således at det er barnet eller den unges udvikling, der er i fokus og ikke vanskelighederne. Vi anbefaler, at de kommunale plejefamilier, der arbejder under dette tværkommunale samarbejde, at sørge for at indbetale en del af lønnen til pension. Da vi besluttede at tilbyde 10 vederlag i løn, var det med henblik på, at den ansatte skulle have mulighed for at indbetale til en pension - men det er naturligvis frivilligt og helt jeres egen beslutning.
 
10 vederlag per måned (2019-takster) udgør kr. 43.070,00 som er skattepligtig indkomst.

Maks. antal vederlag i samlet set kan modtage som kommunal plejefamilie
Det er besluttet, at man som plejefamilie samlet set og som udgangspunkt, højst kan modtaget 25 x vederlag for de samlede antal plejeopgaver i plejefamilien. Dette har vi valgt for at sikre, at der er tilstrækkelig med ressorucer og tid til de enkelte behandlingskrævende opgaver med plejebørnene. Man kan således maksimalt have to kommunale opgaver til 2 x 10 vederlag samt opgaver, der samlet set svarer til vederlag 5.

Ferie i forbindelse med ansættelsen
Man har ret til fem ugers ferie om året som kommunal plejefamilie. Vi har en holdning til, at man som udgangspunkt har plejebarnet med på ferie, således at barnet får oplevelsen af at indgå i familien på lige fod med den øvrige del af familien. Man skal aftale med sin familieplejekonsulent, hvordan og hvornår ferie skal afholdes. Der kan søges om tilskud til ferie med følgende takster:
kr. 6.500 pr. år.

Opsigelsesvarsel
Både kommunen og den kommunale plejefamilie har mulighed for at opsige en kontrakt med en måneds varsel.
Der lægges dog op til, at et kontraktophør, så vidt det er muligt, foregår igennem dialog således, at alle parter har mulighed for at være forberedt på eventuelle ændringer i plejeforholdet.

Videreuddannelse
Vi stiller krav om, at alle kommunale plejefamilier deltager på den efteruddannelse med fire hele dagen om året - disse udbydes i det tværkommunale samarbejde. Det er projektkoordinatoren som står for planlægning af denne undervisningen. Formålet med videreuddannelsen er, at de kommunale plejefamilier får en bred viden inden for relevante problemstillinger hos børn og unge, der er anbragt, som kan bidrage til yderligere at kvalificere deres arbejde som kommunal plejefamilie. Undervisningen vil være planlagt dels som intern undervisning iht. KRITH-materialet – og dels som ekstern undervisning, hvor der vil være en foredragsholder/underviser og evt. gruppearbejde. Vi stiller krav om, at begge plejeforældre deltager på min. fire dage om året.

Netværkssupervision
Vi stiller krav om, at alle kommunale plejefamilier deltager i netværkssupervision, der varetages af projektkoordinatoren - der er uddannet supervisor. 

Økonomisk kompensation til den part der ikke er ansat på kontrakten
Vi stiller krav om, at begge plejeforældre deltager i efteruddannelse og netværkssupervision. Formålet er, at den kommunale plejefamilie samlet set, bliver styrket i forhold de udfordringer, der opstår i forbindelse med, at man har behandlingskrævende børn og unge i pleje med massive problemstillinger.
I de tilfælde, hvor der vil være et indtægtstab for den part, der ikke er ansat på kontrakten, kan der søges om økonomisk kompensation for deltagelse i videreuddannelsen og i netværkssupervision - ansøgningen skal stiles til jeres familieplejekonsulent i kommunen og skal som udgangspunkt indeholde en dokumentation for løntab.

Takster (2019 - denne reguleres årligt): 
Hel dag    2050,00
Halv dag   1025,00
 
Besøg fra familieplejekonsulenten
Man får besøg af en familieplejekonsulent fra den af de fem kommuner, som man har indgået en kontrakt med vedrørende en anbringelse (anbringende kommune). Det er typisk sådan, at der i starten af en anbringelse er brug for flere besøg end normalt, indtil anbringelsen er stabil.

De fem kommuner har valgt at lægge et niveau, der betyder, at man i gennemsnit kan forvente et besøg af en familieplejekonsulent hver 4.-6. uge - dette for at sikre kontinuitet og jævnlig opfølgning/supervision. Disse besøg kan indeholde både råd- og vejledning, opfølgning, samtale med barnet og/eller supervision.

Nogle møder kan afholdes på forvaltningen.

Kost, lommepenge, beklædning (2019)
Kost og logi, herunder daglige fornødenheder:
Pr. døgn pr. barn under 10 år: kr. 181
Pr. døgn pr. barn eller ung på 10 år og derover: kr. 196
Bemærk: Der ydes ikke særskilt tilskud til barnets fritidsaktiviteter. Den kommunale plejefamilie skal afholde udgiften til dette fra kost- og logibeløbet, der også indholder udgifter til daglige fornødenheder.

Lommepenge (efter alder):
3-10 år pr. uge: kr. 31
11-13 år pr. uge: kr. 66
14-15 år pr. uge: kr. 133
16 år og ældre pr. uge: kr. 267

Beklædning per uge:
For børn på 0-10 år: kr. 113
For børn på 11-13 år: kr. 133
For børn 14-15 år: kr. 155
For unge på 16 år og ældre: kr. 170

Aflastning
Der tages konkret stilling til behovet for aflastning i den enkelte anbringelse. Såfremt kommunen vurderer, at der er behov for aflastning, er der mulighed for at bevilge op til én weekend om måneden samt en sammenhængende uge om året.
Hvis barnet eller den unge har biologisk familie eller andre relationer, som skal vedligeholdes, skal barnet eller den unge, så vidt det er muligt, være hos disse frem for hos en aflastningsfamilie.

Ferietilskud
Der kan søges om ferietilskuddet fra den kommune, der er handlekommune for anbringelsen. Søg vejledning hos den enkelte kommune om regler og rammer for ansøgning og dokumentation.
For børn der er anbragt i kommunal plejefamilie i de seks kommuner, kan der årligt ydes følgende ferietilskud:
max 6.500 kr. pr. år.

Barnepige
I særlige tilfælde kan der ydes økonomisk støtte til en barnepige op til fem timer om måneden. Barnepigeordningen kan kun benyttes i forbindelse med, at den kommunale plejefamilie skal deltage i møder eller andet, som har med anbringelsen at gøre.
Det er den enkelte kommune, der bestemmer timelønnen, og hvordan beløbet udbetales. I tilfælde af, at der er brug for at få etableret en barnepigeordning, skal man kontakte sin familieplejekonsulent og ansøge herom. Det er op til den enkelte kommunel i det tværkommunale samarbejde, at vurdere hvorvidt en ansøgning kan imødekommes eller ej.

Befordring
Der ydes befordringsgodtgørelse til den kommunale plejefamilie for nødvendig kørsel. Der er tale om særlig kørsel, der blandt andet omfatter møder på kommunen, samvær og forskellige former for behandling. I særlige tilfælde kan der også ydes befordringsgodtgørelse i forbindelse med, at plejebarnet skal køres i skole - dette er dog kun, hvis der foreligger en særlig aftale herom. Dagligdagsbefordring som fx transport frem og tilbage til fritidsaktiviteter og kammerater, skal afholdes af den kommunale plejefamilie af kost- og logibeløbet, der jo også inkluderer udgifter til daglige fornødenheder.

Befordringsgodtgørelsen ydes efter statens lave kilometertakst.

Der er særlige regler for den dokumentation, der skal foreligge for, at der kan udbetales befordringsgodtgørelse. Den kommunale plejefamilie skal derfor lave en aftale med den enkelte kommune om, hvordan befordringsgodtgørelsen skal dokumenteres og udbetales.

Skole og daginstitution
Hvis barnet eller den unge som et led i handleplanen går på en særlig skole eller daginstitution udenfor kommunegrænsen, er det den anbringende kommune, der afholder udgiften til dette.

Medicin, briller, kontaktlinser, behandling med videre
Ovennævnte udgifter dækkes, hvis der er tale om udgifter som er følge af en kronisk lidelse. Det bliver bevilget som en følgeudgift til anbringelsen.
Man skal ansøge hos den tilknyttede familieplejekkonsulent om at få dækket udgifterne til ovenstående. Den kommunale plejefamilie skal sikre sig, hvor meget tilskud, der konkret kan gives i det enkelte tilfælde, inden man på egen hånd indkøber ovenstående.
En behandling af fx psykiatrisk eller psykologisk karakter, SKAL være en del af barnets handleplan for at kunne blive dækket af kommunen. Hvis der opstår et behov for behandling efter, at handleplanen er udarbejdet, er det vigtigt, at den kommunale plejefamilie kontakter familieplejekonsulenten for at gøre opmærksom på behovet.
Almindelige kortvarige udgifter som penicillin, hovedpinepiller eller lignende præparater skal dækkes af kost/logibeløbet, der også dækker udgifter til daglige fornødenheder.

Cykel
Der kan ydes tilskud til cykel til børn og unge, der er anbragt i kommunale plejefamilier. Tilskuddet kan max ydes én gang hvert 3. år. Tilskuddets størrelse til cykel er individuelt for den enkelte kommune og afhænger af barnets alder. For konkret vejledning skal man kontakte sin familieplejekonsulent for nærmere drøftelse om procedurer.

Konfirmation
Der kan ydes bidrag til afholdelse af konfirmation. Den kommunale plejefamilie skal kontakte sin kommunale familieplejekonsulent for råd og vejledning og evt. ansøgning herom.


Gaver til plejebarnet – til jul og ved fødselsdage
For børn i alderen 0-13 år: kr. 232
For unge på 14 år og ældre: kr. 345

Eksamen, konfirmation og svendeprøve: kr. 572

 

Efterværn i det tværkommunale samarbejde
Anbringende kommune skal i samarbejde med den unge, der er anbragt, afgøre, hvilken form for støtte og vejledning, der skal ydes med hensyn til bolig, uddannelse og arbejde samt personlig rådgivning i forbindelse med ophør af en anbringelse ved det fyldte 18 år. Dette skal angives i handleplanen senest seks måneder før den unge fylder 18 år. Anbringende kommune skal kontakte opholdskommunen og lave enten en overdragelse af sagen – eller evt. aftale om at anbringende kommune beholder sagen – såfremt anbringende kommune er interesseret i det. Såfremt sagen overdrages er det den nye (opholdskommunen) der skal tage stilling til evt. efterværn. Efterværnet kan tildeles eller genetableres frem til den unge fylder 23 år, hvis den unge fortryder at have afvist støtte, eller hvis den unges situation ændrer sig, så der senere bliver brug for støtte, eller for at støtten genetableres.
 
Opholdskommune
Den unge får en selvstændig handlekommune ved det fyldte 18. år. Det kan betyde, at den unge får en ny opholdskommune, og det er så dem, der skal træffe afgørelsen om eventuel fortsat opretholdelse af en foranstaltning (efterværn ifm. det fyldt 18 år). Hvis den unge er indforstået med det, er der mulighed for, at den tidligere opholds- og handlekommune forbliver handlekommune efter aftale med den nye handlekommune.
 
Fortsat deltagelse i det tværkommunale samarbejde når plejebarnet er blevet 18 år
Sagen vil i forbindelse med at den unge bliver 18 år, ikke længere være en kommunal opgave og plejefamilien får dermed frigivet ressourcer til et påtage sig andre (kommunale?) opgaver. Plejefamilien vil således ikke længere være en del af det tværkommunale samarbejde medmindre de får en ny kommunal opgave i det tværkommunale samarbejde mellem Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Herlev eller Gladsaxe kommuner.
 
Vederlag
Plejefamilie skal i forbindelse med beslutning om efterværn, forvente at blive sat væsentlig ned i vederlag – dette skal konkret forhandles mellem plejefamilien og den enkelte anbringende kommune. Plejefamilien vil på efterværnsopgaven overgå som traditionel plejefamilie og dermed få mulighed for at udnytte sin kommunale plads til en mere behandlingskrævende opgave.
 
Lov og paragraffer
Lov om social service, § 76 fastslår, at unge, der er fyldt 18 år, kan frem til og med det 22. år få efterværn, hvis det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges behov for støtte, og hvis den unge er indforstået hermed. Hjælpen skal bidrage til en god overgang til en selvstændig voksentilværelse, og der skal bl.a. være fokus på at understøtte den unges uddannelse og beskæftigelse samt andre relevante forhold som eksempelvis erhvervelse af selvstændig bolig.
Efterværn er et tilbud og ikke en ret for alle anbragte unge – det er kun unge, der er anbragt uden samtykke, som skal tilbydes efterværn.
Efterværnet skal ophøre, når tilbuddet ikke længere opfylder dets formål under hensyn til den unges behov for støtte, eller når den unge fylder 23 år. Det er kommunen, der træffer afgørelse om, hvorvidt betingelserne for efterværnet er opfyldt, ligesom kommunen træffer afgørelse om ophør af tilbuddet. Den unge kan imidlertid klage over kommunalbestyrelsens afgørelse om, hvorvidt der iværksættes efterværn, indholdet af et eventuelt efterværn samt kommunalbestyrelsens beslutning om at afslutte et efterværn.
Serviceloven, § 68, stk. 13 og stk. 14 - når en ung skifter opholdskommune
Hvis en ung i alderen 18 til 22 år, der har været anbragt indtil sit fyldte 18. år, eller som har haft en fast kontaktperson indtil sit fyldte 18. år, skifter opholdskommune, skal den hidtidige opholdskommune forud for skiftet oversende den unges reviderede handleplan, jf. stk. 12, til den nye opholdskommune. Oversendelse af handleplanen skal ske med samtykke fra den unge og forældremyndighedsindehaveren. Stk. 14. Den nye opholdskommune skal inden 30 dage fra modtagelsen træffe afgørelse om, hvorvidt den unge har behov for støtte efter § 76, og i givet fald træffe afgørelse om, hvilke foranstaltninger der skal iværksættes. Hvis der iværksættes støtte efter § 76, skal der udarbejdes en ny handleplan, jf. § 140.